Olulised algatused

Vabaerakonna fraktsioon olulisemad algatused

Seaduseelnõud ja ettepanekud Vabariigi Valitsusele on Riigikogu fraktsioonidele ja saadikutele oluline tööriist, millega riigielu kujundada.  Vabaerakonna fraktsiooni eelnõud on valimisprogrammi üks kehastusi – selged ja konkreetsed viisid, kuidas Eesti elu erinevates valdkondades edendada. Oleme näinud palju vaeva, et see tegevus oleks mõjus ja sisukas. Mitmed meie eelnõud on algatanud ühiskonnas tõsiseid diskussioone ja mõjutanud poliitikat.

Olulisemad eelnõud kohaliku elu valdkonnas

Toetame kohaliku demokraatia tugevdamist!

Esitasime seaduseelnõu, mille eesmärk oli vähendada erakondadele raha jagamist riigieelarvest umbes veerandi võrra. Meie ettepaneku kohaselt oleks vähendatav rahasumma jagatud tegevustoetuseks kohaliku omavalitsuse volikogusse kohti saanud kandidaatide ja nimekirjade vahel. Riigieelarvelise eraldise ümberjagamise tulemusena: 1) oleks vähenenud ebavõrdsus erakondade nimekirjade ja valimisliitude võimaluse vahel teha tulemuslikku igapäevatööd ning valimiskampaaniat; 2) oleks vähenenud kohalikus poliitikas tegutseda soovivate inimeste motivatsioon „müüa“ ennast rikaste erakondade kandidaatide nimekirjadesse. Selle tulemusel oleks kohalike kogukondade võime, ajada oma kohalikku asja ilma tsentraalse parteidiktaadita, paranenud oluliselt. Loe eelnõu materjale SIIT.

Kohalike inimeste hääl kuuldavaks!

Algatasime seaduseelnõu, millega antaks Eesti küladele tugevam õiguslik alus, et küsitluse või kohaliku algatuse korras liituda teise omavalitsusüksusega ning lüüa lahku omavalitsusüksusest, kuhu varem on kuulutud. Liitumise eelduseks on ühine territoriaalne piir. Meie eesmärk oli, et haldusreformi käigus ja ka tulevikus, kui muutuvad omavalitsuse piirid, arvestataks rohkem kohalike inimeste arvamusega. Veel üks haldusreformiga seotud meie algatatud eelnõu andis valitsusele paindlikumad võimalused, et teha omavalitsuste liitmine mõistlikumaks ja arvestaks paremini kohalikku eripära. Selle survetöö tulemusel said mitmed kohalikud omavalitsused erandi või paremad tingimused liitumiseks. Loe eelnõude materjale SIIT ja SIIT.

Kohaliku omavalitsuse raha kuritarvitamine poliitkampaania tegemiseks peab lõppema!

Algatasime seaduseelnõu, millega seatakse kohalikule omavalitsusele piirangud kasutada avalikku raha ajakirjanduslike saadete, reklaami, tasuliste artiklite ja intervjuude ostmiseks. Selle eelnõuga sooviti tagada eelarveliste vahendite sihipärasem kasutamine ning vähendada võimalusi administratiivse ressursi kuritarvitamiseks. Eriti hull on olnud olukord Tallinnas , kus maksumaksja kulul on aastaid tegeletud varjatud poliitilise reklaamiga. Seisame selle eest, et poliitiku rahakott ja maksumaksja ühiskassa ei läheks segamini. Loe eelnõu materjale SIIT.

Olulisemad eelnõud majanduse- ja maksuvaldkonnas

Nõrgemat toetav ja edukamat mittekooriv maksusüsteem!

Algatasime seaduseelnõu, mille põhieesmärgiks oli õiglasema maksusüsteemi kehtestamine, mis oleks jõuliselt parandanud madalapalgaliste majanduslikku olukorda ja suurendanud kokku ligi 85% palgasaajate sissetulekuid. Kuidas? Eelnõuga tegime ettepaneku tõsta kolme aasta jooksul jõuliselt tulumaksuvaba miinimumi kõigile ning viia tulumaks 24 protsendini kolme aasta jooksul. Reformi tulemusel oleks  tõusnud alla keskmist palka teenivate töötajate ostujõud, mis omakorda oleks toonud ringlusesse rohkem raha, mis kaudsete maksude näol oleks suurendanud riigieelarvelisi laekumisi. Muudatused ei oleks halvendanud edukamate ja jõukamate ühiskonnaliikmete olukorda, mida oleks kaasa toonud astmeline tulumaks. Loe eelnõu materjale SIIT.

Ettevõtjatele isiklik turvapadi!

Algatasime seaduseelnõu, mille vastuvõtmisel lõpetatakse karjuv ebaõiglus – kaoksid kitsendused, mille tõttu ei saa ennast töötuna arvele võtta äriühingu juhatuse liige, kellel puudub seetõttu võimalus saada töötuskindlustushüvitist. See kitsendus kahjustas eriti tõsiselt väikeettevõtjate huve, kes olid selle tõttu nõrgemas positsioonis. Nüüdseks on õnneks meie ettepanekud toetust leidnud ning vastavasisuline seadusemuudatus vastuvõetud. Väikeettevõtluse isiklikud finantsriskid on niigi väga suured, riik peab aitama neid maandada. Oleme alati seisnud väikeettevõtluse huvide eest, sest sealt tuleb Eesti heaolu! Loe eelnõu materjale SIIT.

Loome Eestisse juurde tuhandeid kõrgepalgalisi töökohti!

Algatasime seaduseelnõu, mis näeb ette kehtestada sotsiaalmaksu ülempiir. Seni ei ole Eestis sotsiaalmaksu piirmäära kehtestatud. Tegemist on uue nähtusega Eesti maksupoliitikas. Eelnõuga soovitakse soodustada kõrgepalgaliste spetsialistide Eestisse toomist ja jäämist ning uute kõrgepalgaliste töökohtade loomist, et aidata Eesti majandusel muutuda targemaks ja tootlikumaks. Konkurentsivõime juhtgrupi raporti kohaselt aitaks sotsiaalmaksu lagi hinnanguliselt luua iga kümne keskmisest kõrgema palgaga töötajale lisaks üheteistkümnenda kõrgepalgalise töökoha, ilma et tööandja tööjõukulude kogumaht suureneks. Suur võit Eestile!

Loe eelnõu materjale SIIT.

Olulisemad eelnõud demokraatia valdkonnas

Kahel toolil istumine ei tee demokraatiale head – lõpetame selle!

Algatasime seaduseelnõu, mis näeb ette kehtestada Eestis mandaatide ühitamatuse põhimõte, mille kohaselt uus omandatud mandaat tühistab eelneva mandaadi. Kahjuks on praegu võimalik istuda kohalikus volikogus ja Riigikogus üheaegselt. Selle tagajärjel on kohalikus omavalitsuses palju Riigikogu liikmeid, kes ei süvene kohalikku ellu piisavalt. Kohaliku omavalitsuse autonoomia kannatab seetõttu samuti. Eelnõu kohaselt, kui Riigikogu liige osutub valituks kohaliku omavalitsuse volikokku, siis tühistub Riigikogu mandaat ja vastupidi. Loe eelnõu materjale SIIT.

Erakondade riigieelarvelist toetust tuleb kärpida!

Oleme mitmeid kordi algatanud eelnõusid erakondade rahastamise kärpimiseks poole võrra (praegune kogusumma ligi 5 miljonit eurot aastas). Olemasolev ebaõiglane rahastamise kord tuleb kaotada ja selle asemele kujundada otstarbekas ning õiglane kord. Erakondade ülemäärane rahastamine on Eesti demokraatia sõlmküsimus, et mitte öelda surmakuul. Sellega seonduvad mitmesugused muud poliitilise korruptsiooni vormid. Suured toetused riigieelarvest raskendavad uute tulijate (ja ideede) sisenemist poliitikasse, sest suurerakonnad kindlustavad enda positsiooni maksumaksja taskust tuleva suure rahaga. Enamasti põletatakse see raha valimiskampaaniate ajal sisutühjade plakatite eksponeerimisega . Loe eelnõu materjale SIIT.

Riigikogu uurimiskomisjon – rahvaesinduse järelevalve tõhusamaks!

Algatasime seaduseelnõu, mille eesmärk oli tugevdada Riigikogu uurimiskomisjoni mõjusust, tõhustada selle tegevust, tagada isikute ilmumine komisjoni ette ning dokumentide ja andmete edastamine komisjoni nõudel. Riigikogu uurimiskomisjoni eesmärgiks on uurida suure avaliku huviga küsimusi ning anda välja uurimisraport. Viimati tegutses Vabaerakonna algatusel loodud Riigikogu uurimiskomisjon Tallinna Sadamas toimunud korruptsiooni asjaolude väljaselgitamiseks. Raport sisaldas palju väärtuslikke ettepanekuid, kuidas korruptsiooniohtu vähendada. Selle eelnõuga oleks antud uurimiskomisjonile õigus teha vastavalt asendustäitmise ja sunniraha seadusele (ATSS) ettekirjutusi ning määrata sunniraha kuni 8000 eurot seadusliku eesmärgi täitmiseks nii kaua, kui see on vajalik. Samuti luuakse RKKTS-is alus sundtoomise kohaldamiseks nende isikute suhtes, kes on korduvalt mõjuva põhjuseta eiranud uurimiskomisjoni kutset ja on uurimiskomisjoni poolt läbiviidava uurimisega oluliselt seotud.  Vabaerakond seisab järjekindlalt parlamentaarse kontrolli tugevdamise eest! Loe eelnõu materjale SIIT.

Olulisemad eelnõud sotsiaalvaldkonnas

Puuetega lapsed riigi erilise hoole alla!

Meie algatatud seaduseelnõu nägi ette suurendada puuetega laste sotsiaaltoetusi. Seda sooviti tõsta määrani, mis vastaks lapse puudest tulenevatele tegelikele lisakulutustele, nagu on toodud ühe soovitusena välja ÜRO Puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise variraportis. Eelnõu nägi ette tõsta keskmise ja raske puudega lapse sotsiaaltoetus kahekordseks ning sügava puudega lapse toetus kolmekordseks. Ühiskond, kes ei hooli kõige nõrgematest, ja eriti hädasolevates lastest, ei ole humaanne. Vabaerakond toetab nõrgemate suhtes abivalmit sotsiaalsüsteemi!

Loe eelnõu materjale SIIT.

Puuetega lapsed arsti juurde visiiditasuta!

Meie seaduseelnõu nägi ette muuta ambulatoorse eriarstiabi visiiditasude maksmise korda ja kehtestada, et visiiditasu ei või nõuda, kui ambulatoorset eriarstiabi osutatakse alla 19-aastasele puudega isikule. Puuetega laste vanemad on koormatud väga suurte tervisekuludega. Antud olukorras võtta neilt veel visiiditasu ei ole nende suhtes õiglane.

Loe eelnõu materjale SIIT.

Teised olulised algatused

Eesti metsa mõistliku ja säästva majandamise eest

Tegime valitsusele Riigikogu otsuse eelnõuna ettepaneku töötada välja muudatused „Eesti metsanduse arengukava aastani 2020“ tekstis ja teistes Eesti metsandust reguleerivates õigusaktides eesmärgiga piirata raiemaht Eestis 10 miljoni tihumeetriga aastas. Sellega tahtsime tagada metsade säästva majandamise põhimõtte järgimine, mille alusel ei tohi metsa raiuda rohkem, kui on selle juurdekasv arvestatuna puuliikide kaupa. Metsaraie Eestis range kontrolli alla!

Loe eelnõu materjale SIIT.

Toetame täiendavalt regioone Euroopa Liidu vahenditest

Tegime valitsusele Riigikogu otsuse eelnõuna ettepaneku taotleda Euroopa Liidult erandit Eesti jagamiseks kaheks eraldi piirkonnaks Eurostati territoriaalüksuste liigituse alusel ning muuta Eesti lähtekohti Euroopa Liidu 2021-2027 eelarveperioodi läbirääkimisteks. See võimaldab eurotoetuste tõhusamat kasutamist ning suurte sotsiaal-majanduslike erinevuste vähendamist Tallinna regiooni ja muu Eesti vahel. Vabaerakond seisab terve Eesti tasakaalustatud arengu eest, head teenused ja infrastruktuur ei tohi kaduda Tallinnast ja Tartust lahkudes.

Loe eelnõu materjale SIIT.

Lahendus pikale vaidlusele kooseluseaduse ümber

Vabaerakond on alati pidanud oluliseks inimeste võrdset kohtlemist. Oleme pakkunud seadusena tasakaalukat lahendust konfliktile kooseluseaduse ümber. Seaduseelnõu reguleerib samasooliste paaride õiguslikku seisundit ja omavahelisi õiguslikke suhteid. Paarkond on käesoleva seaduse tähenduses kaks täiskasvanud samasoolist inimest, kes on omavahel sõlminud paarkonna lepingu vastavalt seaduse tingimustele. Paarkonnana käsitletakse ka selliseid samasoolisi inimeste paare, kes on mõnes teises riigis, kus tuntakse samasooliste abielu institutsiooni, sõlminud sellise abielu, või kus praktiseeritakse Eesti paarkonna lepingule sarnaste lepingute sõlmimist, sõlminud omavahel taolise lepingu.

Loe eelnõu materjale SIIT.

Avatud nimekirjad Riigikogu valimistel – valija hääl tuleb maksma panna!

Algatasime seaduseelnõu, mis näeb ette muuta üleriigiline nimekiri Riigikogu valimistel avatuks. See tähendab erakonna valimisnimekirja kantud isikute järjestamist vastavalt saadud häälte arvule, mille juures võetakse arvesse valimisringkonna suurus. See tähendab, et valija otsene tahe domineerib valimistulemustes rohkem, sest parteid ei saa planeerida Riigikokku madala toetusega kandidaate, nagu see on võimalik praegu.

Loe eelnõu materjale SIIT.

Sanktsioonid Venemaa kodanike suhtes Kertši väinas toimunud Ukraina-vastase agressiooni eest

Tegime valitsusele Riigikogu otsuse eelnõuna ettepaneku kehtestada seoses Vene Föderatsiooni õigusvastase relvastatud ründega Ukraina aluste vastu Kertši väinas, Mustal merel ja nende aluste meeskondade vangistamisega sissesõidukeeld Eesti Vabariigi territooriumile ning kogu Schengeni konventsiooni piirkonda Vene Föderatsiooni kodanikele. Need isikud on agressiooni soodustanud või aktiivselt õigustanud. Nende viibimine Eesti Vabariigis või Schengeni konventsiooni liikmesriikide territooriumil ohustab riikide julgeolekut ega ole soovitav:

  • Vladimir Kulisov, kindral, Venemaa Föderatsiooni Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) direktori esimene asetäitja, FSB piirivalveteenistuse juht (FSB piirivalveteenistus teostas füüsilise rünnaku, seega kannab otsest vastutust);
  • Sergei Stankevitš, kontradmiral, FSB (okupeeritud) Krimmi ja Sevastoopoli regionaalse piirivalveteenistuse juht;
  • Vassili Piskarjov, kindralpolkovnik, Venemaa Föderatsioon Riigiduuma julgeoleku ja korruptsioonivastase võitluse komitee esimees (valmistas ette agressiooniakti toime pannud piirivalvurite autasustamise Riigiduuma poolt);
  • Aleksei Puškov, Venemaa Föderatsiooninõukogu informatsioonipoliitika komisjoni esimees (levitab süüdistusi Ukraina aadressil ning toetab agressiooni).

Vabaerakond seisab reeglitel põhineva maailma eest, kus maksab riikide suveräänsus, demokraatia ja isikuvabadused. Rahvusvahelise õiguse eirajad ei tohi jääda karistuseta!

Loe eelnõu materjale SIIT.


Tutvu ülejäänud Vabaerakonna eelnõudega SIIN.